Đóng

23/08/2018

Học kèm Và Học Online

Học sinh có thể chọn việc học kèm riêng hoặc học online với giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt. Giờ học linh hoạt, phù hợp với thời gian biểu của từng học sinh. Học sinh có thể chọn học 1 tuần 1 buổi, 2 buổi hay nhiều hơn.

Chương trình đào tạo Related